Pamatapmācības ievadkurss -PD

Pamatapmācības ievadkurss

Kopējie

Pamatapmācība sastāv no 2 daļām:
A daļa – vispārēja paklausība
B daļa – aizstāvēšanas darbs

Atļauja ( pielaišana ) pārbaudījumiem

Uz eksāmenu tiek pielaisti dienestsugu suņi. Suņu vecums nodošanas brīdī – ne mazāks par 14 mēnešiem. Suņu vedējs vienā dienā drīkst piedalīties ne vairāk, kā vienā pārbaudījumā. Uz pārbaudījumu tiek pielaisti tikai veseli dzīvnieki. Eksāmeni tiek pieņemti tikai LKF biedriem. Agresīvi un bailīgi suņi no pārbaudījumiem tiek noņemti. Eksāmens tiek pieņemts ne mazāk kā ar 2 suņiem.

Punkti un atzīmes

Augstākā atzīme par A daļas vingrinājumiem – 85 punkti, par B daļas vingrinājumiem – 45 punkti. Beigās tiesnesis paziņo rezultātus (nolikts, nenolikts) un punktu skaitu.

Pārbaudījumu dalībnieku uzvedība

Pārbaudījumu sākumā pēc tiesneša izsaukuma katrs vedējs kopā ar suni, kurš sēž pie kreisās kājas, sportiski nosauc savu uzvārdu un suņa vārdu. Pirms pārbaudījuma sākuma nepieciešams nodot pārbaudījumu vadītājam suņa ciltsrakstu (izcelsmes dokumentu). Ja organizācija , kas vada pārbaudījums, pieprasa piederību kādai apvienībai vai struktūrvienībai, tad nepieciešams uzrādīt atbilstošu dokumentu. Katram dalībniekam bez iebildumiem ir jāpakļaujas tiesneša un pārbaudījumu vadītāja prasībām. Visos gadījumos lēmumu pieņem tiesnesis, kurš vērtē, un lēmums netiek mainīts. Komandas var dot suņa vedēja valodā.
Uz pārbaudījumiem suns tiek vests siksnā. Aizliegtas ir savelkošās un stingrās kaklu siksnas. Vedējam ir jādemonstrē sportiska attieksme pret suni. Rupja attieksme pret suni var kļūt par iemeslu atskaitīšanai no tālākās dalības pārbaudījumos. Vedējs var uzslavēt suni tikai vienu reizi pēc katra vingrinājuma pabeigšanas. Vedēja fiziska palīdzība nav pieļaujama un tiek sodīta ar punktu samazināšanu. Katrs atsevišķs vingrinājums tiek sākts un nobeigts ar pamatstāju (suns sēž pa kreisi no vedēja, suņa plecs atrodas vedēja ceļgala līmenī). Pamatstāja iepriekšēja vingrinājuma beigās ir arī pamatstāja nākošā vingrinājuma sākuma. Starp uzslavu un nākošā vingrinājuma sākumu jāpaiet ne mazāk, kā 3 sekundēm.

Pārbaudījumu vadītāja uzdevumi

Pārbaudījumu vadītājam vajag pirms pārbaudījumu sākuma apstiprināt pārbaudījumu laikus ar tiesnesi, kuru atbilstošā organizācija ir uzaicinājusi uz tiesāšanu. Viņam vajag sagādāt tiesnesim visu nepieciešamo dokumentāciju. Pārbaudījumu vadītājs izvēlas atbilstošu apvidu un atbild par nepieciešamo teritoriju. Vadītājs atbild par cilvēku skaitu (3-4 cilvēki) novirzīšanas grupas formēšanai un par visu nepieciešamo aprīkojumu.

Daļa A Vispārējā paklausīšana

Maksimālu baļļu skaits – 85 balles.

1. Zobu un zīmoga parādīšana – 5 balles
Pēc uzrunas un tiesneša atļaujas vedējs sāk darboties patstāvīgi, bez pārbaudījumu vadītāja norādēm. Vedējam jānodemonstrē: zobu rādīšana un tetovējuma apskate. Suns atrodas blakus vedējam.

2. Kustība pie pavadas, nepiespiestība, komanda “blakus” – 15 balles.
No pamatstājas sunim kakla siksnā un pie pavadas ir jāiet blakus vedējam pēc komandas “blakus”. Vingrinājuma sākuma vedējam ar suni bez apstāšanās ir jānoiet 40-50 soļi, taisni, jāizpilda pagrieziens apkārt un pēc 10-15 soļiem nodemonstrēt kustību skriešus un palēninātu kustību ne mazāk, kā 10 soļu garumā. Turpmāk izpildīt kustības normālā tempā, mazākais, vienu pagriezienu pa kreisi , pa labi, apkārt. Suņa plecs visu laiku atrodas vedēja kreisā ceļgala līmenī . Suns nedrīkst apsteigt, atpalikt vai atiet malā. Apgrieziens tiek izpildīts caur kreiso plecu . Tikai kustības sākumā, nomainot tempu atļauts dot komandu “blakus”. Apstājoties, sunim ir ātri jāapsēžas bez vedēja pamudinājuma, vedējs nedrīkst mainīt savu atrašanās vietu un pārvietoties uz sēdošā suņa pusi. Pavadu vingrinājuma laikā vedējs nokareni tur kreisā rokā. Pēc tiesneša norādījuma vedējs ar suni iziet caur cilvēku grupu (mazākais 4 cilvēki) . Vedējam vajag kaut vienu reizi grupā apstāties. Grupas dalībniekiem jāmainās vietām. Vedēja atpalikšana, izvirzīšanās uz priekšu, virzīšanās uz suņa pusi un neprecīza kustību izpilde, kā arī neilgas apstāšanās kustības un pagriezienu laikā, tiek atzītas par kļūdām un sodītas.

3. Kustība (darbība) bez pavadas, komanda “blakus” – 15 balles.
Pēc tiesneša komandas pavada tiek atvienota. Vedējs pārliek viņu pāri plecam vai novāc kabatā un uzreiz ar ejošu blakus suni ieiet cilvēku grupā tā, lai kaut vienu reizi apstātos. Pēc iziešanas no ļaužu grupas, vedējs uz īsu brīdi apstājas un no pamatstājas sāk kustību atbilstoši vingrinājuma aprakstam (līdz darbībai ar grupu). Vingrinājuma izpildes laikā, līdz iziešanai caur grupu, izpildās 2 šāvieni. Sunim jābūt vienaldzīgam pret šāvieniem. Par bailēm no šāviena suns tiek atskaitīts no pārbaudījuma. Suns tiek sodīts, ja agresīvi reaģē uz šāvienu, bet paliek vedēja kontrolē.
Pārbaudījumam uz šāvienu tiek piešķirta īpaša nozīme. Šāvieni tiek raidīti 15 soļu attālumā ar intervālu 5 sekundes. Ja tiesnesis sāk šaubīties par suņa reakciju uz šāvienu, viņam ir tiesības veikt papildšāvienus.
Attieksmes pārbaude uz šāvienu tiek veikta tikai pēc 3. un 5. vingrinājuma izpildes.

pd-shemaIziešanas shēma 2. un 8. vingrinājumam:
• Cilvēku grupa 10 soļus
• Kustība normālā tempā
• Skriešana 10 soļus
• Palēninātā kustība PA 50 soļus
• Pagrieziens apkārt PA 10 soļus
• Pagrieziens pa kreisi PK 15 soļus
• Pagrieziens pa labi PL PL PL PS
• Pamatstāja PS PK
15 soļus

4. Nosēdināšana kustības laikā, komandas “blakus” un “sēdēt”’ – 10 balles.
No pamatstājas, ar ejošu blakus (komanda “blakus”) suni bez pavadas, vedējs iet uz priekšu. Noejot 10-15 soļus, viņš dod komandu “sēdēt”. Sunim ir ātri jāapsēžas, vedējs neatskatās un nemaina kustības tempu. Noejot 30 soļus, viņš apstājas un pagriežas pret suni. Pēc tiesneša norādījuma vedējs atgriežas pie suņa un ieņem pamatstāju suņa labajā pusē. Ja suns izmaina stāvokli, viņš tiek sodīts.

5. Apguldīšana piesaucot, komandas “gulēt” vai “vieta”, “pie manis”, “blakus” – 10 balles.
No pamatstājas vedējs ar blakus ejošu suni iet uz priekšu. Noejot 10-15 soļus viņš dod komandu “gulēt” vai “vieta” un, neapstājoties, neatskatoties, nemainot kustības tempu, noiet vēl 30 soļus, apstājas un pagriežas pret suni. Pēc tiesneša norādījuma viņš sauc suni. Priecīgi un ātri sunim ir jāpieskrien pie vedēja un jāapsēžas viņa priekšā. Tālāk pēc komandas “blakus” sunim jāsēžas blakus vedējam. Ja suns pēc komandas “gulēt” paliek stāvēt vai sēžas, bet pēc komandas paklausīgi pienāk, tad viņš tiek sodīts.

6. Aportēšana, komanda “aports”, “dod” – 10 balles.
Vingrinājums tiek pildīts bez pavadas, suns sēž blakus vedējam. Vedējs ņem aportēšanas priekšmetu (priekšmetam jābūt izgatavotam tikai no koka, ne smagākam par 600g., hanteles veidā) un met suņa priekšā 8 soļu attālumā. Priekšmets tiek mests no apakšas uz augšu. Suns sēž un gaida komandu. Ja suns aizskrien pakaļ priekšmetam – viņš tiek sodīts. Vedējam nevajag apturēt vai atgriezt suni, bet jādod sunim iespēju pabeigt iesākto. Ja suns sēž un iztur 3-5 sekundes, vedējs patstāvīgi dod viņam komandu “aports”. Tiklīdz priekšmets paņemts, sunim uzreiz jāatnes viņš atpakaļ , jāapsēžas vedēja priekša turot priekšmetu, kamēr vedējs viņu nepaņem (komanda “dod”). Pēc tam suns pēc komandas apsēžas blakus vedējam. Sodīti tiek: rotaļāšanās ar priekšmetu; ja atnes, bet nomet; negribīga komandas izpilde; ja atnes, bet uzreiz neatdod; nav izturības; atkārtotas komandas. Komanda “pie manis” arī skaitās atkārtota un tiek sodīta. Uzdevums skaitās neizpildīts, ja suns neiet pakaļ priekšmetam vai ņem priekšmetu ar nokāvešanos, nomet un neņem arī pēc atkārtotas komandas un nepienes vairāk nekā 1 soli.

7. Sūtīšana uz priekšu, komandas “uz priekšu”, “vieta”, “gulēt” – 10 balles.
No pamatstāvokļa (suns bez pavadas) vedējs uzsāk kustību pēc komandas “blakus”. Vedējs ar rokas žestu (roka taisna, nav saliekta elkonī pleca līmenī) un balsi dod komandu “uz priekšu”. Suns uzsāk kustību vedēja norādītā virzienā, pats vedējs, pēc sunim dotās komandas, noiet vēl 2-4 soļus un tikai tad apstājas. Suns turpina iet uz priekšu tik ilgi, kamēr pārbaudījumu vadītājs nedod rīkojumu suņu vedējam noguldīt suni, un viņš savukārt dod sunim komandu “vieta” vai “gulēt”. Pabeidzot vingrinājumu, vedējs pienāk pie suņa un nostāda viņu pamatstājā. Ja sūtot uz priekšu suns ir novirzījies no norādītā virziena un aizgājis uz citu pusi, bet turpina virzīties uz priekšu, tad viņš tiek sodīts. Tāpat tiek sodīta aizkavēta komandu izpilde. Ja suns apguļas līdz vedēja norādījumam viņš tiek sodīts (minimāli 25 soļi). Ja suns ir noskrējis mazāk par 25 soļiem, vingrinājums tiek uzskatīts par neizpildītu.

8. Suņa novietošana, novirzot uzmanību, komanda “gulēt” vai “vieta”, “sēdēt” – 10 balles.
Pirms nākošais suns sāk izpildīt vingrinājumus (attālums līdz sunim gandrīz 40 soļu) vedējs novieto savu suni (komanda “gulēt” vai “vieta”), neatstājot sunim nekādus vietu norādošus priekšmetus. Paliekot suņa uzmanības zonā, vedējs neatskatoties atiet uz 30 soļiem un paliek nekustīgi stāvot ar muguru pret suni. Sunim ir jāguļ bez vedēja norādījumiem tik ilgi, kamēr cits suns izpilda vingrinājumus 2-5. Pēc tam pēc tiesneša norādījuma vedējs ņem suni, pieejot pie viņa no labās puses un dod komandu “sēdēt”. Vedēja nemierīga uzvedība vai cita slēpta palīdzība, kā arī , ja suns pārāk agri nomaina stāvokli vedēja pienākšanas laikā – tiek sodīti. Ja suns sēž vai stāv, nemierīgi guļ vai atiet (mazāk par 3 soļiem) no norādītās vietas, viņš nevar saņemt pilnu atzīmi. Ja suns aties no savas vietas tālāk par 3 metriem līdz cits suns izpildīs 2.vingrinājumu, viņš saņems 0 balles, ja pēc tam – atzīme tiek samazināta. Suns tiek izturēts līdz 6-am vingrinājumam.

Daļa B Aizstāvēšanas darbs

Maksimālu baļļu skaits – 45 balles.

1. Komanda “blakus” līdz uzbrukšanas brīdim bez pavadas – 5 balles.
Vedējs ar suni (suns pie pavadas) iet pie atzīmes (līnija, kuru norāda pārbaudījumu vadītājs, no kuras jāsāk strādāt ar suni), apstājas un pēc pārbaudījumu vadītāja atļaujas sāk strādāt. Vedējs noņem pavadu, dod komandu “blakus” un kopā ar suni pārvietojas 15 m līdz slēpnim, aiz kura atrodas palīgs (figurants). Suņa plecs visu laiku atrodas vedēja kreisā ceļgala līmenī. Ja suns noraujas uz slēpņa pusi uzreiz pēc pavadas noņemšanas, viņš saņem 0 balles, bet netiek noņemts no pārbaudījumiem.

2. Uzbrukums no slēpņa, komanda “dod” – 15 balles.
Vedējs ar suni (bez pavadas) pārvietojas uz slēpņa pusi. No slēpņa izskrien palīgs
(figurants), imitējot uzbrukumu. Sunim bez komandas ir jāaiztur palīgs, rādot labu ķērienu un pārliecību. Palīgs pēc tam, kad suns izdarīja ķērienu divas reizes iesit ar steku (pa skaustu un sāniem). Suns, nesamazinot ķērienu, aiztur palīgu tik ilgi, kamēr palīgs cīnās. Pēc tiesneša norādījuma palīgs pārtrauc cīņu. Tad suni atlaiž patstāvīgi vai pēc komandas “dod”. Pēc tam, kad tika dota komanda “dod”, palīgam nevajag kustēties un provocēt suni uz aizturēšanu. Pēc tam, kad suns atlaida palīgu, vedējs pienāk un ņem suni pie pavadas. Tiek sodīti: vājš, neaktīvs ķēriens, ja atlaiž, bet pēc tam atkal izdara ķērienu. Ja suns pēc vedēja komandas “dod” neatlaiž piedurkni, vedējs drīkst pienākt, paņemt suni aiz kakla siksnas un atkārtot komandu “dod”. Pēc atkārtotās komandas suns noņemts no sacīkstēm netiek, bet vingrinājums tiek uzskatīts par neizpildītu. Vingrinājums tiek uzskatīts par neizpildītu, ja suns neizdara ķērienu; ja ķēriens tiek izdarīts, bet pēc steka vēziena palaiž vaļā un vairāk neņem. Vedējs nedrīkst ietekmēt suni, t.i. uzmundrināt, lielīt vai dot papildkomandas viņa darbības brīdī ar palīgu.

3. Uzbrukums bez slēpņa – 15 balles.
Vedējs kopā ar suni (bez pavadas) atrodas pie atzīmes, kuru norāda pārbaudījumu vadītājs. Palīgs atrodas 25 m atstatumā. Sāk izpildīt vingrinājumus pēc pārbaudījumu vadītāja atļaujas. Palīgs skrien prom no suņa un vedēja uz atzīmēto vietu (atzīmēta ar karodziņu) 40 m. Pieskrienot pie atzīmētās vietas viņš pagriežas un iet pretuzbrukumā uz suni. Kamēr palīgs virzās uz norādīto vietu, vedējs tur suni aiz kakla siksnas un uzmundrina viņu. Tiklīdz palīgs ir sasniedzis atzīmēto vietu, vedējs laiž suni uz aizturēšanu. Suns, parādot ķērienu un pārliecību, aiztur palīgu. Pēc tam, kad suns ir izdarījis ķērienu, palīgs tikai imitē steka sitienus. Nesamazinot ķērienu, suns turpina turēt palīgu tik ilgi, kamēr vedējs nedod komandu “dod”. Kamēr suns strādā ar palīgu, vedējs stāv tanī vietā, no kurienes bija palaists suns. Pēc komandas “dod” suns atlaiž piedurkni un sēžas palīga priekšā. Palīgs nedrīkst kustēties un provocēt suni uz aizturēšanu, tiklīdz bija komanda “dod”. Pēc tam, kad suns atlaida piedurkni, vedējs pienāk pie suņa un dod fiksējošo komandu “sēdēt”, no palīga paņem steku un uzsāk nākošo vingrinājumu – konvojēšana. Suns tiek sodīts: par vāju, neaktīvu ķērienu; ja atlaiž, bet atkal taisa ķērienu; ja suns pēc komandas “dod” atlaiž, bet nesēžas palīga priekša. Ja pēc vedēja komandas “dod” suns neatlaiž, ir atļautas vēl divas papildkomandas. Ja arī pēc papildkomandām suns neatlaiž, vedējs drīkst pienākt, paņemt suni aiz kakla siksnas un atkārtot komandu “dod”. Vingrinājums tiek uzskatīts par neizpildītu, ja arī pēc šīs komandas suns turpina noturēt palīgu. Ja suns netaisa ķērienu vai ķēriens ir, bet pēc steka vēziena tiek palaists un vairāk netiek ņemts, vingrinājums skaitās neizpildīts. Kā arī, ja suns ķer, bet pēc tam atkāpjas vairāk nekā par metru un atkārto ķērienu. Vedējs nedrīkst iespaidot suni, t.i. uzmundrināt, lielīt, dot papildkomandas, kamēr viņš strādā ar palīgu.

4. Konvojēšana – 10 balles.
Pēc tam, kad vedējs paņem steku no palīga, viņš dod sunim komandu “blakus” un nostāda suni tā, lai viņš atrastos starp palīgu un vedēju (palīgam piedurknei jābūt suņa pusē). Vedējs dod komandu palīgam virzīties pie pārbaudījumu vadītāja. Sunim tiek dotas komandas “blakus” un “sargāt”. Visa grupa virzās pie pārbaudījumu vadītāja. Suns, uzrādot izturību
(nedrīkst kost piedurkni) uzmanīgi seko palīga kustībām. Visi apstājas, pienākot pie pārbaudījumu vadītāja, suns sēžas pēc komandas ”sēdēt”. Vedējs atdod steku pārbaudījumu vadītājam un saka “darbu pabeidzu”. Pārbaudījums ir beidzies. Vedējs sunim uzliek pavadu un atbrīvo pārbaudījuma vietu nākošajam dalībniekam. Sods konvojēšanas laikā: komanda “blakus” – atpalikšana, izskriešana uz priekšu, novirze uz sāniem, pagriezienu neprecīza izpildīšana; suns visu laiku mēģina iekost palīgam; negribīga vingrinājumu izpilde, t.i. suns nepievērš uzmanību palīgam un viņa kustībām. Ja suņa uzmanība tiek novirzīta (cilvēki, suņi, kaķi un t.t.), vingrinājums skaitās neizpildīts. Ja konvojēšanas laikā suns iztaisa ķērienu un neatlaiž pēc vedēja komandas, vingrinājums arī tiek uzskatīts par neizpildītu.

Sākumapmācības kursā ietilpst divas daļas A un B, saskaitot kopējo punktu skaitu tiek ņemtas vērā abas daļas. Vispār ir 130 balles. Suns tiek noņemts no pārbaudījumiem, ja pēc 12 vingrinājumiem nav saņēmis 90 balles. Suns arī tiek noņemts no pārbaudījuma par jebkuru neizpildītu vingrinājumu. Izņēmums – daļa B, pirmais punkts.

Vērtējuma lapa

Pamatapmācība – 130 balles

Datums:______________________________________________________
Šķirne:_______________________________________________________
Suņa vārds:___________________________________________________
Dzimšanas gads:_______________________________________________
Tetovējums:___________________________________________________
Tēvs:________________________________________________________
Māte:________________________________________________________
Īpašnieks:____________________________________________________
Audzētājs:____________________________________________________
Instruktors:____________________________________________________

Soda balles
A daļa
Vispārējā paklausība – 85 balles (minimālais baļļu skaits – 60)

1. Piekodiena un zīmoga parādīšana – 5 balles

1) katra atkārtotā komanda – 0,5 balles
2) pretošanās parādot piekodienu, zīmogu – 1 balles
3) katra mehāniskā iedarbība – 2 balles
4) citi pārkāpumi, kuri neizraus iemaņu izmaiņas – 0,5-1 ballei
5) iemaņas neizpildīšana – 5 balles

2. Kustība blakus pie pavadas; uzvedība cilvēku grupā – 15 balles

1) katra atkārtotā komanda – 0,5 balles
2) novirze korpusa robežās – 0,5 balles
3) nepareiza apsēšanās – 0,5 balles
4) neapsēšanās – 1 balle
5) suņa novirze līdz 2 soļiem – 1–2 balles
6) katra mehāniskā iedarbība – 2 balles
7) negribīga vadība – 1 balle
8) neprecīzi pagriezieni – 1 balle
9) suņa uzmanības novēršana strādājot ļaužu grupā – 1–5 balles
10) suņa nepārliecinošs darbs strādājot ļaužu grupā – 3-5 balles
11) iedarbība uz suni bez nepieciešamības – 0,5-1 ballei
12) citi pārkāpumi, kuri neietekmē iemaņas – 0,5-1 ballei
13) iemaņu neizpildīšana – 15 balles

3. Kustība bez pavadas; uzvedība ļaužu grupā, šāviens – 15 balles

1) katra atkārtotā komanda – 0,5 balles
2) novirze korpusa robežās – 0,5 balles
3) nepareiza apsēšanās – 0,5 balles
4) neapsēšanās – 1 balle
5) suņa novirzīšanās līdz 2 soļiem – 1-2 balles
6) katra mehāniskā iedarbība – 2 balles
7) negribīga vadība – 2 balle
8) neprecīzi pagriezieni – 1 balle
9) suņa uzmanības novēršana strādājot ļaužu grupā – 1–5 balles
10) suņa nepārliecinošs darbs strādājot ļaužu grupā – 3-5 balles
11) suņa ietekmēšana bez vajadzības – 0,5-1 ballei
12) agresija pret šāvēju, pārtraukta pēc komandas – 5 balles
13) mēģinājums aiziet no pārbaudījuma šāviena brīdī, bet pēc komandas – atgriešanās –
5 balles
14) citi pārkāpumi, kas neizmaina iemaņas – 0,5-1 ballei
15) vingrinājuma neizpildīšana – 15 balles

4. Nosēdināšana kustības laikā – 10 balles

1) katra atkārtotā komanda – 0,5 balles
2) stāvokļa maiņa – 3 balles
3) neapsēšanās – 5 balles
4) virzīšanās pēc vedēja (ne vairāk par 3 soļiem) – 1-3 balles
5) citi pārkāpumi, kas nemaina iemaņas – 0,5-1 ballei
6) vingrinājuma neizpildīšana – 10 balles

5. Guldīšana piesaucot – 10 balles

1) katra atkārtotā komanda – 0,5 balles
2) stāvokļa maiņa – 3 balles
3) negulšanās – 5 balles
4) virzīšanās pēc vedēja (ne vairāk par 3 soļiem) – 1-3 balles
5) mehāniskā iedarbība – 2 balles
6) nepareiza sēdināšana tuvojoties – 0,5-1 ballei
7) lēna izpildīšana – 1 balle
8) neapsēšanās tuvojoties – 1 balle
9) izturības trūkums – 5 balles
10) citi pārkāpumi, kuri nemaina iemaņas – 0,5-1 ballei
11) vingrinājuma neizpildīšana – 10 balles

6. Sūtīšana uz priekšu – 10 balles

1) katra atkārtotā komanda – 0,5 balles
2) atkārtotais žests – 0,5 balles
3) novirzīšanās no ceļa – 1 balle
4) suņa gulšanās pirms vedēja komandas (mazāk kā 25 soļi) – 5 balles
5) negulšanās – 1 balle
6) lēna izpildīšana – 0,5-1 ballei
7) tiesneša komandas nesavlaicīga izpildīšana – 1 balle
8) pacietības trūkums – 1 balle
9) citi pārkāpumi, kuri nemaina iemaņas – 0,5-1 ballei
10) vingrinājuma neizpildīšana – 10 balles

7. Sūtīšana pēc priekšmeta – 10 balles

1) katra atkārtotā komanda – 0,5 balles
2) lēna izpildīšana – 0,5-1 ballei
3) pacietības trūkums – 1 balle
4) rotaļāšanās ar priekšmetu – 0,5-1 ballei
5) nomešana, bet tomēr atnešana – 1 balle
6) priekšmeta nomešana ne tālāk par metru no vedēja – 1 balle
7) pretošanās atdodot priekšmetu – 2 balles
8) neapsēšanās – 1 balle
9) citi pārkāpumi, kuri nemaina iemaņas – 0,5-1 ballei
10) vingrinājuma neizpildīšana – 10 balles

8. Guldīšana uz izturību – 10 balles

1) katra atkārtotā komanda – 0,5 balles
2) stāvokļa nomainīšana – 1 balles
3) suņa virzīšanās (ne vairāk par 10 soļiem) – 1-5 balles
4) citi pārkāpumi, kuri nemaina iemaņas – 0,5-1 ballei
5) vingrinājuma neizpildīšana – 10 balles

B daļa
Aizstāvēšanas darbs – 45 balles ( minimālais baļļu skaits – 30 )

1. Komanda “blakus” pirms uzbrukuma (bez pavadas) – 5 balles

1) katra atkārtotā komanda – 0,5 balles
2) novirzīšanās korpusa robežās – 0,5 balles
3) suņa novirzīšanās ne vairāk par 2 soļiem – 1-2 balles
4) izturības trūkums no blakus stāvokļa – 3 balles
5) citi pārkāpumi, kuri nemaina iemaņas – 0,5-1 ballei
6) nepietiek izturības pēc pavadas noņemšanas – 5 balles

2. Uzbrukums no slēpņa – 15 balles

1) vājš, neaktīvs ķēriens – 3-5 balles
2) palaišana, bet ķēriena izdarīšana vēlāk – 3 balles
3) atlaišana pēc sitiena ar steku, bet pēc tam izdara ķērienu – 5 balles
4) katra komanda uzbrukumam – 3 balles
5) citi pārkāpumi, kuri nemaina iemaņas – 0,5-1 ballei
6) vingrinājuma neizpildīšana – 15 balles

3. Uzbrukums bez aizsega (pretuzbrukums) – 15 balles

1) vājš, neaktīvs ķēriens – 3-5 balles
2) atlaišana, bet ķēriena izdarīšana vēlāk – 3-5 balles
3) atlaišana, paceļot steku, bet ķēriena izdarīšana vēlāk – 1-3 balles
4) izturības trūkums palīga apskates brīdī – 1 balle
5) iedarbība uz suņi darbības brīdī ar palīgu – 5 balles
6) citi pārkāpumi, kuri nemaina vingrinājumu – 0,5-1 balles
7) vingrinājuma neizpildīšana – 15 balles

4. Konvojēšana – 10 balles

1) katra atkārtotā komanda (“blakus”) – 0,5 balles
2) novirzīšanās uz priekšu – atpakaļ korpusa robežās – 0,5 balles
3) novirzīšanās 2 soļu garumā – 1-3 balles
4) mēģinājums iekost palīgam – 0,5-1 balles
5) ķēriena izdarīšana, bet pēc komandas atlaišana – 2 balles
6) negribīga vingrinājumu izpildīšana – 1 balle
7) suņa uzmanības novirze uz citiem apstākļiem – 3 balles
8) citi pārkāpumi, kuri nemaina iemaņas – 0,5-1 balles
9) vingrinājuma neizpildīšana – 10 balles

Pavisam 130 balles ( minimālais baļļu skaits – 90 balles )